Ustawienie stóp odsetkowych

Przed naliczeniem i zaksięgowaniem odsetek należy zdefiniować wysokość stopy odsetkowej, aby to zrobić należy:

  • W Zakładce Dekrety przejść do Menu Elementy > Stopy odsetkowe.
  • W polu Właściciel - definiujemy dla kogo ustawiamy odsetki - jeśli mają dotyczyć wszystkich pozostawiamy BRAK.
  • W polu Podkonto - określamy dla którego podkonta właściciela ustawiamy stopę - BRAK = dla wszystkich.
  • W polu Data ustawiamy datę obowiązywania stopy odsetkowej.
  • W polu Stopa % roczna określamy stopę procentową.
  • W polu Kolejność pokrywania - ustawiamy czy wpłaty właściciela mają najpierw pokrywać zaległość odsetkową czy główną.
  • W polu Pokrywanie ze zwrotów - określamy czy zwroty mają pokrywać zaległość odsetkową.
  • W polu Wymagalność pozycji - ustawiamy czy dzień terminu płatności ma być pierwszym dniem zaległości od którego będą liczone odsetki.
  • Klikamy Dodaj.
  • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.

Operacje te wykonujemy tylko raz, nie ma potrzeby ich definiować przy każdym naliczaniu odsetek.